ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CHUNG KẾT CUỘC THI KHỞI NGHIỆP TRẺ 2023

    Bạn thuộc nhóm đối tượng nào:

    Đơn vị học tập/công tác của bạn:


    Bạn biết đến cuộc thi Khởi Nghiệp Trẻ 2023 qua đâu?


    Bạn có câu hỏi nào dành cho BTC không?